Instant Power of Ayat-e-Karima Wazifa Adhkar Virtues Benefits Fawaid

Recently updated on July 9th, 2019Ayat-e-Karima Wazifa Power Adhkar Virtues Benefits Fawaid Ayat-e-Karima Kya Hoti Hai? Qu’ran Kareem ke Para ‘adad 21 Surah Al-Anbiya ki Ayat ‘adad 87 ka ek khoobsurat hissa hai. Ye du’a Paighambar Younus Alayhis Salam ki du’a ke nam se bhi jani jati hai jo ke bohat hi mu’assir du’a hai.
Click to read full..