Rules & Verdict of Making Dua Ahkam-o-Sharait

Recently updated on January 23rd, 2018 Rules & Verdict of Making Dua Ahkam-o-SharaitRate this Du’a kya hai? Du’a abid aur Ma’abud ke darmiyan ek raast rishta hai jo ijz-o-inkesari ki buneyaad par chalta hai. Ye post Rules & Verdict of Making Dua Ahkam-o-Sharait mein ham du’a ke aham pahlu par Qur’an-o-Sunnah ki roshni mein guftgoo karenge.
Click to read full..

Enjoyed this post? Share it!