Instant Power of Ayat-e-Karima Wazifa Adhkar Virtues Benefits Fawaid

Instant Power of Ayat-e-Karima Wazifa Adhkar Virtues Benefits Fawaid4.5 (90.69%) 58 votes Instant Power of Ayat-e-Karima Wazifa Adhkar Virtues Benefits Fawaid Ayat-e-Karima Kya Hoti Hai? Qu’ran Kareem ke Para ‘adad 21 Surah Al-Anbiya ki Ayat ‘adad 87 ka ek khoobsurat hissa hai. Ye du’a Paighambar Younus Alayhis Salam ki du’a ke nam se bhi jani jati […]
Continue reading…